Saratov

TabachishinVasiliy V. Saratov State University, 83 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012tabachishinvg@sevin.ru

TabachishinVasilyG.Saratov branch of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 24 Rabochaya Str., Saratov 410028, RussiaTabachishinvg@sevin.ru

YermokhinMikhailV.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiaecoton@rambler.ru

TabachishinVasilyG.Saratov branch of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 24 Rabochaya Str., Saratov 410028, RussiaTabachishinvg@sevin.ru

YermokhinMikhailV.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiaecoton@rambler.ru

IvanovG.A.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiaecoton@rambler.ru

TabachishinV.G.Saratov branch of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 24 Rabochaya Str., Saratov 410028, RussiaTabachishinvg@sevin.ru

YermokhinM.V.Saratov State University, 33 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russiaecoton@rambler.ru

IvanovG.A.Saratov State University, 83 Astrakhanskaya Str., Saratov 410012ecoton@rambler.ru

TabachishinV.G.Saratov branch of A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 24 Rabochaya Str., Saratov 410028, RussiaTabachishinvg@sevin.ru

Pages