Kazakhstan

DujsebayevaTatjanaN.Institute of Zoology MES RK, 93 Al-Farabi Av., Almaty 050060, Kazakhstantatjana.dujsebayeva@zool.kz

AmirekulKudajbergenA.Institute of Zoology MES RK, 93 Al-Farabi Av., Almaty 050060, Kazakhstanamirequl@gmail.com

ChirikovaMarinaA.Institute of Zoology MES RK, 93 Al-Farabi Av., Almaty 050060, Kazakhstanm.chirikova@mail.ru

MukhambetovaUkiliayS.M. Utemisov West Kazakhstan State University, 162 N. Nazarbayev Av., Uralsk 090000, Kazakhstan19.ukyw.98@bk.ru